Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze voorwaarden worden de navolgende definities gebruikt.

 1. Aannemer:
  De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die via het aanvraagformulier op de website als aannemer en/of als projectontwikkelaar heeft verzocht tot aanmelding bij het Register Groenverklaringen en/of reeds is aangemeld en geaccepteerd bij het Register Groenverklaringen;
 2. Groenverklaring:
  Verklaring dat een Project of woning voldoet aan de criteria van de Regeling Groenprojecten en welke verklaring namens de Minister van Economische Zaken door de RVO wordt afgegeven;
 3. Overeenkomst:
  De overeenkomst tussen SMK en de Aannemer waarbij SMK op zich neemt om voor ieder door de Aannemer bij SMK aangemeld Project - tegen een vaste vergoeding per Project - ten behoeve van het Register te controleren of de door de Aannemer aangeleverde informatie en documentatie met betrekking tot dat Project volledig en juist is, zodat na validatie door SMK de hypotheeknemer / financier (van een koper) een aanvraag bij de RVO kan indienen tot afgifte van een Groenverklaring voor het betreffende Project, waarbij SMK voor het beheer van de publicatie van het Project in het Register zorgdraagt met de daarbij behorende vermelding van de fase/status waarin de aanvraag Groenverklaring verkeert;
 4. Partijen:
  SMK en de Aannemer;
 5. Project:
  Een woning (type nieuwbouwwoning of individuele woning) die (mogelijk) in aanmerking komt voor een Groenverklaring op basis van de Regeling Groenprojecten of waartoe een de Aannemer een aanvraag doet;
 6. Regeling Groenprojecten:
  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst van 19 april 2022, nr. IENW/BSK-2022/51234, houdende regels inzake in Nederland gelegen projecten welke in het belang zijn van de bescherming van het milieu (Regeling groenprojecten 2022);
 7. Register:
  Het Register Groenverklaringen, zijnde een openbaar register voor Projecten die voldoen aan de voorwaarden van de Regeling Groenprojecten dan wel waarvan de aanvraag tot de afgifte van een Groenverklaring in behandeling is (benaderbaar via de website) of niet is toegekend. Het Register wordt beheerd door SMK. Potentiële kopers kunnen in dit Register zien of het beoogde nieuwbouwproject een Groenverklaring heeft of in welk stadium een aanvraag daartoe verkeert. Een Groenverklaring kan worden gebruikt voor het aanvragen van bijzondere hypotheekproducten met bijvoorbeeld een rentekorting;
 8. SMK:
  De stichting Stichting Milieukeur, gevestigd te 2594 AC Den Haag aan de Bezuidenhoutseweg 105 en bij het handelsregister van de kamer van koophandel geregistreerd onder KvK-nummer 41189940;
 9. RVO:
  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), onderdeel van het ministerie van Economische zaken;
 10. Website:
  https://www.registergroenverklaringen.nl.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd in het kader van het Register en de Regeling Groenprojecten, waarbij SMK zich verbindt/ zal verbinden om diensten en/of werkzaamheden te verrichten voor de Aannemer, alsmede op alle daaruit voor SMK voortvloeiende werkzaamheden.
 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.
 3. De (eventuele) algemene voorwaarden van de Aannemer zijn niet van toepassing en worden door SMK uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 3: AANVANG OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Aannemer van het aanbod van SMK en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Het aanbod van SMK wordt door de Aannemer aanvaard middels de elektronische verzending van zijn eerste verzoek tot registratie bij het Register via de button op de aanmeldingspagina van de Website.
  De aanmelding door de Aannemer dient zo vroeg mogelijk in het ontwikkelproces aangevraagd worden maar dient uiterlijk zes (6) maanden na de start van de bouw (grondwerkzaamheden) te geschieden.
 2. SMK stuurt aan de Aannemer ter bevestiging van de ontvangst van de aanmelding en de Overeenkomst een e-mailbericht met de inloggegevens waarmee toegang kan worden verkregen tot de persoonlijke pagina “Projecten” op de website.
 3. Op de Overeenkomst is de Regeling Groenprojecten van toepassing.

ARTIKEL 4: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. SMK spant zich in om de Overeenkomst naar beste kunnen en binnen op de Website vermelde termijn uit te voeren, maar garandeert dat niet. De Aannemer doorloopt de stappen op de Website en voert de instructies van SMK op.
 2. SMK bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s). SMK heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door SMK aan te wijzen derde.
 3. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn indicaties.
 4. De Overeenkomst behelst de navolgende achtereenvolgende stappen:
  1. De Aannemer verzoekt om registratie bij het Register via de button op de aanmeldingspagina van de Website van het Register.
  2. De Aannemer wordt tot het Register toegelaten indien na controle door SMK blijkt dat de Aannemer FSC, PEFC, Keurhout of STIP gecertificeerd is. SMK doet hierop een controle in de online databases van FSC (http://info.fsc.org/certificate.php), PEFC (http://pefc.org/find-certified/certified-certificates), Keurhout (http://keurhout.nl/deelnemers) en STIP (https://www.stip.org/certificaathouders/).
  3. Bij goedkeuring ontvangt de Aannemer een e-mail met login gegevens, met welke gegevens toegang kan worden verkregen tot de persoonlijke pagina “Projecten”;
  4. De Aannemer kan op de persoonlijke pagina “Projecten” Projecten aanmelden. Een Project dient te worden aangemeld als een type woning of als een individuele woning;
  5. De Aannemer vult op de persoonlijke pagina “Projecten” alle velden in die de Aannemer bekend zijn en de Aannemer draagt zorg voor de gewenste informatie en voor het uploaden van de navolgende documenten/foto’s van het Project:

   1. de BENG-berekening voor de juiste type woning (geregistreerd in EP-online);
   2. een ondertekende Duurzaam Hout verklaring;
   3. een verkoopbrochure (optioneel);
   4. (geschatte) startdatum bouw van het project;
   5. een foto (optioneel) en een beschrijving van het project;
   De Aannemer zorgt ervoor dat er geen persoonsgegevens van potentiele kopers worden gebruikt bij de aanvraag. Mocht dit wel worden gedaan dan kan SMK de aanvraag afwijzen. Na afronding van de invoer van het Project krijgt het project de status: “Invoer afgerond”.
  6. SMK controleert of de juiste BENG-berekening en of de ‘eigen verklaring Duurzaam Hout’ zijn geüpload door de Aannemer. Mochten er zaken niet juist of onvolledig zijn dan stelt SMK waar mogelijk de Aannemer nog in de gelegenheid aanpassingen en/of aanvullingen te doen betreffende de informatie/documentatie van het Project. Het Project krijgt dan de status: “Nog aan te passen”. Na validatie door SMK krijgt het Project de status ‘gecontroleerd’ en is het voor de Aannemer niet meer mogelijk om de projectgegevens aan te passen.
   SMK voert geen inhoudelijke toets uit terzake de BENG-berekening of ‘eigen verklaring Duurzaam Hout’.
  7. Op basis van de gegevens in het Register kan door een kredietinstelling of een beleggingsinstelling (bank) de Groenverklaring per Project, aangevraagd worden bij de RVO. Bij de beoordeling van de Groenverklaring door de RVO, verkrijgt het Project in het Register een van de navolgende mogelijke statussen:

   • Groenverklaring in aanvraag;
   • Groenverklaring toegekend, met de datum ingang Groenverklaring en registratienummer Groenverklaring;
   • Groenverklaring niet toegekend.
   Indien aan de formaliteiten is voldaan, verleent na aanvraag de RVO de Groenverklaring.
   De Groenverklaring is 10 jaar geldig tenzij door RVO anders vermeld en mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor deze is verstrekt, namelijk het aanvragen van bijzondere hypotheekproducten.
  8. Op basis van het aantal aangemelde projecten, wordt door een certificerende instelling een steekproef uitgevoerd op de uitvoering van de Regeling Groenprojecten. De certificerende instelling neemt daartoe contact op met de Aannemer. De Aannemer is gehouden aan de steekproef medewerking te verlenen.

ARTIKEL 5: GEGEVENS

 1. De Aannemer is gehouden om alle bescheiden en informatie welke SMK naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van SMK te stellen. SMK bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.
 2. SMK gaat uit van een correcte aanlevering van gegevens door de Aannemer en is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatievoorziening met betrekking tot een Project. De Aannemer staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte bescheiden en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Aannemer verstrekt ook ongevraagd informatie indien die wezenlijk is voor de Groenverklaring of achteraf wezenlijk blijkt te zijn (geworden).
 3. De Aannemer verklaart dat met het verstrekken van de informatie aan SMK geen rechten van derden worden geschonden, de Aannemer bevoegd is de informatie te verstrekken en de persoon die de aanvraag doorloopt gerechtigd is om de Aannemer te vertegenwoordigen.
 4. Voorts stemt de Aannemer is met publicatie op het Register.
 5. SMK heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Aannemer aan de uit de Overeenkomst voortkomende verplichtingen heeft voldaan.

ARTIKEL 6: GEEN VALIDATIE/ EINDE REGISTRATIE

 1. Indien na controle door SMK de aanmelding om een bepaald Project in aanmerking te laten kunnen komen voor een Groenverklaring door SMK niet kan worden gevalideerd of onjuist te zijn geweest, dan zal SMK de Aannemer hiervan per e-mail in kennis stellen, de aanmelding van dat project afsluiten en is SMK gerechtigd de publicatie van het betreffende Project van de Aannemer uit het Register (en van de website) verwijderen.
 2. Een door SMK niet gevalideerd project kan altijd nogmaals worden aangemeld ter validatie, maar dit betreft dan een hernieuwde aanmelding waarvoor de Aannemer de gebruikelijke vergoeding aan SMK verschuldigd is.
 3. SMK mag de Overeenkomst en de registratie van de Projecten van de Aannemer bij het Register direct beëindigen indien de Aannemer, met het oog op het aangaan van de Overeenkomst en/of het verkrijgen van een validatie, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt dan wel bewust inlichtingen heeft achtergehouden van dien aard, dat SMK de Overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan en/of de aanvraag niet zou hebben gevalideerd, indien de juiste stand van zaken bij SMK bekend zou zijn geweest. SMK zal de Aannemer hiervan per e-mail in kennis stellen.
 4. SMK zal bij geconstateerde malversaties of oplichting hiervan aangifte kunnen doen bij politie.

ARTIKEL 7: OVERMACHT

 1. Indien Partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben Partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

ARTIKEL 8: FINANCIELE BEPALINGEN

 1. De Aannemer is terzake de Overeenkomst een vergoeding verschuldigd. SMK brengt de door de Aannemer verschuldigde vergoeding in rekening nadat de Aannemer een Project heeft aangemeld (dus na afronding van de invoer zoals hiervoor in artikel 4 lid 4 sub cd geformuleerd). De vergoedingen zijn gepubliceerd op de Website en gelden per Project.
 2. Betaling van de vergoeding is niet afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden van SMK of het al dan niet volledig doorlopen van het proces tot ‘gecontroleerd’ of de Groenverklaring. Betaling is door de Aannemer ook verschuldigd indien na controle door SMK de aan SMK aangeleverde documentatie/informatie om door SMK moverende redenen niet wordt gevalideerd om te kunnen dienen voor een aanvraag Groenverklaring (zoals hiervoor omschreven in lid 1 van artikel 5).
 3. Betaling van het op de factuur vermelde bedrag dient, zonder dat de Aannemer recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 4. SMK is gerechtigd digitaal te factureren.
 5. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het derde lid genoemde termijn heeft betaald, is de Aannemer van rechtswege in verzuim en is SMK gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.
 6. Indien de Aannemer niet binnen de in het derde lid genoemde termijn heeft betaald, is de Aannemer gehouden tot vergoeding van alle door SMK gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De buitengerechtelijke (incasso)kosten worden vastgesteld op 15% van de onbetaald gelaten som met een minimum van EUR 40,00 te vermeerderen met de btw daarover. De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.

ARTIKEL 9: OPZEGGING

 1. In geval van annulering van de Overeenkomst door de Aannemer op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft SMK recht op de volledige vergoeding. Indien de overeenkomst eindigt voordat de Overeenkomst is voltooid, heeft SMK eveneens recht op de volledige vergoeding.
 2. SMK en de Aannemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de Overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn onverminderd de mogelijkheden tot intrekking op grond van de Regeling Groenprojecten.
 3. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

ARTIKEL 10: BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN

 1. SMK is jegens de Aannemer niet aansprakelijk indien het Project door SMK niet kan worden gevalideerd om in aanmerking te komen voor een aanvraag tot Groenverklaring of indien het Project van de Aannemer (uiteindelijk) geen Groenverklaring verkrijgt ongeacht de grond daarvan.
 2. De Aannemer vrijwaart SMK voor vorderingen van derden (waaronder begrepen kopers, kredietinstellingen. Beleggingsinstellingen hypotheeknemers, financiers en banken) wegens aanvraag, verkrijging, gebruik of beëindiging van de Groenverklaring en de daartoe aan SMK verstrekte informatie en documentatie.
 3. SMK is jegens de Aannemer niet aansprakelijk voor aanspraken van derden (waaronder begrepen kopers, kredietinstellingen. Beleggingsinstellingen, hypotheeknemers, financiers en banken) in verband met de (uitvoering van de) Overeenkomst en/of schade voortvloeiend uit de publicatie van het Project op de Website en/of in het Register; SMK is jegens de Aannemer of derden niet aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website geplaatste uitingen van de Aannemer (zoals foto’s, brochures, berekeningen, tekeningen en verklaringen).
 4. SMK is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door SMK.
 5. Indien SMK jegens de Aannemer aansprakelijk zou zijn dat geldt dat uitsluitend voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van SMK voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door SMK uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van SMK beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Overeenkomst in rekening gebrachte vergoeding. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikellid meer bedragen dan EUR 500,-, per Project.
 6. Hoewel de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen bij het samenstellen en onderhouden van de Website en SMK daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan SMK niet garanderen dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren. SMK wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van de Website uitdrukkelijk van de hand.
 7. Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
 8. De in (de leden van) dit artikel 8 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van SMK.

ARTIKEL 11: REPARATIECLAUSULE NIETIGHEDEN

 1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de Overeenkomst (opdracht) geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst.
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen Partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. De Overeenkomst en daaruit voortvloeiende overeenkomsten en rechtsrelaties worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin SMK gevestigd is, tenzij de wet verplicht een andere bevoegde rechter voorschrijft.